HomeNieuwsAlgemene beschouwingen tijdens behandeling Kadernota 2018 - 2021

Algemene beschouwingen tijdens behandeling Kadernota 2018 - 2021

Publicatiedatum: 1 jul. 2017

Algemene beschouwingen tijdens behandeling Kadernota 2018 - 2021

 

Alles heeft een bestemden tijd

In het Bijbelboek Prediker (hoofdstuk 3 vers 1) wordt melding gemaakt dat alles een bestemden tijd heeft, en alle voornemen onder de hemel zijn tijd heeft.

We leven in een gejaagde tijd waar de 24 uurs economie op volle toeren draait. We komen tijd te kort. De tijd vliegt zegt men. Maar men vergist zich. De tijd blijft en wij zijn het die vliegen.

Vandaag ook een moment om stil te staan bij verleden, heden en toekomst. Zolang de spreektijd niet wordt overschreden.

We moeten constateren dat de wereld er in de afgelopen tijd niet beter op geworden is. Conflicten, rampen en aanslagen wisselen elkaar in rap tempo af. Men zegt dat de tijd alle wonden heelt, maar slaat helaas ook vele nieuwe wonden. Veraf en dichtbij. Ook in ons dorp.

Onrust in de wereld en samenlevingen zijn aan de orde van de dag. Ook in Europa en ons land. We hebben te maken met spanningen en botsingen tussen culturen. Wij zijn ook van mening dat Europa stabiliteit moet exporteren, in plaats van instabiliteit te importeren. De problemen daar oplossen dicht bij de bron, om te voorkomen dat er nieuwe problemen elders ontstaan.

Rol van de overheid

De rol van de overheid hierin wordt duidelijk aangegeven in het boek ‘Gerechtigheid verhoogt een volk’. De overheid is God’s dienaresse u ten goede, en dient te zorgen voor orde en rust in de samenleving, zij bevorderen harmonieuze verhouding en bewaken de vrede. Dat betekent dat groepen die de orde in de samenleving verstoren of daartoe aanzetten, moeten worden aangepakt. Grondwettelijke vrijheden zijn nooit absoluut of onbeperkt. Wanneer een stil en gerust leven wordt verstoord, is overheidsoptreden nodig. In tijden van nood is een (tijdelijke) beperking van grondrechten geoorloofd of zelfs geboden. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer bijvoorbeeld moslimfundamentalisten, fascisten of linkse extremisten de rust en orde in de maatschappij verstoren.

Christelijke waarden en normen

De Nederlandse democratische rechtstaat is gevormd door christelijke waarden en normen. Voor een goed functioneren kan deze niet zonder deze dragende waarden. De gedachte dat vrijheden grenzeloos zijn, ondermijnt uiteindelijk de vrijheid zelf. Vrijheid in gebondenheid is ons credo. Niet de mens als maatstaf, maar Gods Woord, de Bijbel, als richtsnoer moet ons leiden en is goed voor alle mensen.

Reformatie

Dit jaar vieren wij 500 jaar Reformatie. De Reformatie heeft een lange (voor) geschiedenis, maar de publicatie op 31 oktober 1517 van de 95 stellingen (tegen de verkoop van aflaten), wordt algemeen gezien als het symbolische startschot voor de ingrijpende kerk hervormingen.

Het protestantisme als uitvloeisel van de Reformatie heeft overal in de samenleving zijn sporen nagelaten. En doet dat nog steeds. Hoewel al lang geen staatsgodsdienst meer, weet het protestantisme nog steeds de stempel te drukken op de politiek. Diverse herdenkingen en festiviteiten

zijn al geweest of moeten nog komen. Ook in ons dorp zal daar de nodige aandacht aan geschonken worden.

Scheiding tussen kerk en Staat

En wat de scheiding tussen kerk en staat betreft. Blijvende erkenning van zelfstandigheid van kerk en staat blijft het uitgangspunt. Beide hebben een onderscheiden taak. Seculiere politici zijn van mening dat de overheid neutraal zou moeten zijn en dat religie in politiek en samenleving geen rol van betekenis mag spelen. Alleen de gedachte al dat religie niet relevant zou zijn voor het publieke domein berust op een seculiere, niet –neutrale vooronderstelling. Het is daarom ook goed dat kerken in Bunschoten vanuit hun zelfstandigheid hun geluid laten horen ten aanzien van besluitvorming in de Politiek zoals bij de winkelsluitingstijden onlangs is gebeurd.

Formatie

In het christelijke denken over politieke en maatschappelijke vraagstukken zijn concepten als gerechtigheid en tolerantie tot ontwikkeling gekomen die belangrijke waarborgen bieden tegen tirannie. Ook niet christelijke partijen proberen onder het mom van gerechtigheid en tolerantie te opereren of deze voor hun doeleinden te misbruiken, zoals wij bij veel van deze seculiere partijen al kunnen zien. Tolerantie is in de visie van de SGP geen synoniem met onverschilligheid, oppervlakkigheid of absolute gelijkheid. Christelijke politieke partijen zoals de CU en SGP, hoe klein ze ook zijn, kunnen het verschil maken en blijven een belangrijke rol spelen in de landelijke en plaatselijke politiek.

Wij wensen de landelijke CU fractie veel wijsheid en zegen toe bij de formatie gesprekken en met name die met D66. We hopen dat er na de diverse etentjes geen water bij de wijn gedaan zal worden ten aanzien van medisch ethische en principiële vraagstukken en de rug recht gehouden wordt.

Kadernota Begroting 2018 - 2021

Terug naar het hier en nu. In vrijheid en zelfstandigheid mogen wij nog als raad van de gemeente Bunschoten ons buigen over de kadernota als klein onderdeel van de begroting en komt deze met betrekking tot voorgaande in een ander perspectief te staan.

Wij zijn al weer aangekomen bij de behandeling van de laatste kadernota van deze raadsperiode. Over enkele maanden zijn er al weer nieuwe verkiezingen. We kunnen als SGP fractie terug kijken op een boeiende en intensieve periode waar wij als fractie in samenwerking met andere partijen besluiten hebben genomen en het nodige voor ons dorp hebben bereikt. Vanuit onze constructieve grondhouding hebben wij als SGP diverse keren het verschil kunnen maken. De SGP heeft in de afgelopen periode laten zien dat zij verantwoordelijkheid kan en wil nemen. Wij gaan daarom gesterkt en met vertrouwen de verkiezingen tegemoet.

Ontwikkelingen algemene uitkering /Financiën

De ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering ziet er gunstig uit. De SGP gaat uit van een structureel sluitende begroting en waar mogelijk lastenverlichting voor onze burgers. Met als uitgangspunt dat de gemeente Bunschoten haar huis financieel op orde heeft. Zoals het er nu naar uitziet gaat deze sluitende begroting net als vorig jaar weer lukken. Ondanks het licht financiële herstel zijn we er naar onze mening nog lang niet. In de nieuwe raadsperiode zullen daar de nodige maatregelen voor moeten worden genomen. De grootste zorgpunten voor onze fractie blijven het weerstandsvermogen, de financiële kengetallen en het sociale domein. Wat het weerstandsvermogen betreft verwacht de SGP fractie in de komende begroting te worden geïnformeerd over de risico’s

welke spelen binnen onze gemeente, wat de kans is dat deze risico’s zich voordoen en wat de impact is. Zodat we een juist oordeel over onze weerstandscapaciteit kunnen vormen. Alle financiële kengetallen geven aan dat de financiële positie van de gemeente Bunschoten voor verbetering vatbaar is. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Ook de ontwikkeling van de egalisatiereserve van het sociaal domein staat onder druk. Met dit gegeven als onderlegger zal de SGP-fractie deze kadernota en alle amendementen beoordelen op: a. is het noodzakelijk, b. komt het de veiligheid en/of gezondheid van burgers ten goede en c. worden de lasten eerlijk verdeeld en d. behoud van onze identiteit.

Organisatieontwikkeling

Vorige kadernota heb ik het reeds gezegd. Een volk dat leeft dat bouwt aan zijn toekomst, maar ook een volk dat blijft werken aan zijn zelfstandigheid. Samenwerking met gemeenten is noodzakelijk om zelfstandig te kunnen blijven en taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Samenwerken is mooi. Maar ook hier blijft waakzaamheid geboden, dat wij ons niet teveel vastleggen en zelf de regie blijven houden. Het verder ontwikkelen van de organisatorische samenwerking met de LNP gemeenten blijft vanuit de accountant een aandachtspunt.

Investeren in de gemeentelijke organisatie blijft een noodzaak om zelfstandig te kunnen blijven en de dienstverlening voor onze burgers te behouden. De SGP is daar een groot voorstander van. De vraag is of het nu de tijd is om vlak voor de verkiezingen het besluit te nemen. Zolang zaken nog niet uitgekristalliseerd zijn vanuit o.a. de BLNP samenwerking. Ook pleiten wij voor een herijking van de vele taken die op het bordje van gemeente rusten door middel van een kerntakendiscussie als start van de nieuwe raadsperiode, om zo inzichtelijk te maken waar eventuele formatie mogelijkheden zich voordoen. Wij zouden daarin ook graag de rekenexercitie van de revenuen van de verschillende samenwerkingsverbanden meenemen die door de portefeuillehouder is voorgesteld.

Projecten

Diverse projecten komen tot een afronding of worden gestart. Een bijzonder project dat gerealiseerd is dat van het Gezondheidscentrum Scala Medica. De naam van het Gezondheidscentrum aan de Chopinstraat, waar 14 zorgverleners en diensten gehuisvest zijn onder één centraal dak met daarboven ook nog zorgappartementen. Veel zorg en hulp behoevende bewoners hebben hun weg reeds gevonden naar dit gezondheidscentrum. De verkeersveiligheid en met name het parkeren blijft nog wel een aandachtspunt. Het hebben van voorzieningen in eigen dorp voorziet in een duidelijke behoefte.

We zien dit ook bij het project van zorgwoningen bij Zorgcentrum de Haven wat steeds meer vorm krijgt. Rengerswetering is al met zijn derde eiland bezig. Aansluitend zal het voorzieningen eiland volgen. Het project heeft net als het Zuyderzee project de wind weer in de zeilen. Aandachtspunten blijven de voortgang van de lopende projecten Zuyderzee en Haarbrug-Zuid. Het is fijn dat realisatie van een rotonde Westsingel-Wilde Zwaan-Velduil nu ter hand wordt genomen zoals wij vorige jaar hebben gevraagd. De aanleg van het fietspad en het verkeersveilig maken van de Zevenhuizerstraat is mede een wens vanuit ons verkiezingsprogramma waar wij ons de afgelopen tijd voor hebben ingezet. wij zijn als SGP blij dat dit project gerealiseerd gaat worden. Een ambitieus lopend project is het Masterplan behoud Museumhaven Spakenburg, waar we in september hopelijk meer van zullen horen. 

Brandweerkazerne

De starthandeling van de nieuwe brandweerkazerne zal bij leven en welzijn eind augustus plaats vinden. Goede huisvesting voor onze vrijwilligers en het materieel is geen overbodige luxe. Het is goed dat wij nog kunnen terugvallen op gemotiveerde brandweer vrijwilligers als de nood het hoogst is.

Verplaatsing van het bedrijf A. van de Groep & Zonen

Bij de complexe opgaven wordt ook de eventuele verplaatsing van het bedrijf A. van de Groep & Zonen genoemd. Het traject loopt. Het is te hopen dat de verplaatsing en nieuwbouw van het bedrijf een definitieve einde betekend aan de geur overlast die regelmatig ons dorp irriteert en lijkt toe te nemen. Alle mogelijkheden om deze overlast te beperken moeten worden aangewend.

Gemeentewerf/ Aanbiedstation/ Houtsnipperopslag

Ook de huisvesting van scholen en de verplaatsing van de gemeentewerf staan op de rol. Het zou mooi wezen als er voldoende ruimte is voor de buitendienst en ook voldoende ruimte is om eventueel het aanbiedstation en de houtsnipperopslag te huisvesten. Daarnaast zal er onderzocht moeten worden wat er met de K. van Amerongenschool als beeldbepalend gebouw moet gebeuren. Duidelijk is voor ons dat dit beeldbepalende en kenmerkende gebouw voor onze gemeente behouden moet blijven.

Reconstructie Bloklandseweg

Reconstructie van de Bloklandseweg is noodzakelijk. De investering staat gepland om uitgevoerd te worden in 2021. Het is overduidelijk dat het landbouwverkeer steeds groter en zwaarder wordt en dat met name in het voorjaar en de zomer ook veel fietsers zich in dit gebied ophouden. De SGP-fractie zou graag onderzocht zien of het realiseren van een fietspad naast de Bloklandseweg in combinatie met een autovrije weg voor alleen het landbouwverkeer mogelijk is en wat de financiële consequenties daarvan zijn?

Huisvesting

We worden regelmatig aangesproken door jongeren die noodgedwongen huisvesting buiten onze gemeente moeten zoeken. Uitgangspunt voor de SGP is dat wij eigen inwoners die op zoek zijn naar woonruimte voorrang willen geven ten aanzien van woningzoekenden buiten de regio. Wij hebben hier als SGP al geruime tijd aandacht voor gevraagd. We hopen dat na de toezegging van de wethouder om aan de slag te gaan met een Huisvestingsverordening hier meer sturing aan te kunnen geven. Daarnaast wachten wij de uitkomsten van de rekenkamercommissie af met betrekking tot betaalbare woningen wat eventuele nieuwe inzichten geeft voordat wij met allerlei goed bedoelde oplossingen komen.

Afvalbeleid

De uitvoering van het afvalbeleid en met name het omgekeerd inzamelen zal de komende periode verder positief kritisch worden gevolgd. Maatwerk en goede communicatie blijven een belangrijke succesfactor voor het welslagen van de ingeslagen weg. Het is jammer dat de evaluatie weer een maand is uitgesteld. Daarnaast zou het wenselijk zijn dat er een representatief onderzoek gedaan wordt onder onze burgers hoe deze afval transitie wordt ervaren. De PMD ophaal frequentie is nog een wens om die te verruimen. We gaan ervan uit dat de bekende knelpunten zoals o.a. bij de hoogbouw spelen voortvarend zullen worden opgepakt. De luiercontainers (hoe beperkt ook) voorzien in een behoefde. De SGP is blij dat na lang aandringen er destijds toch door de wethouder invulling aan is gegeven.

Ontwikkelingen sociaal domein

Veel is er de afgelopen jaren in het kader van de transitie en nu in het kader van de transformatie van het sociaal domein gebeurd. Veel zal er de komende jaren nog moeten gebeuren op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie. Belangrijk uitganspunt voor de SGP is dat er geen burgers tussen wal en schip mogen vallen en dat inzetten op preventie alle aandacht moet krijgen. Terecht is in de cie Samenleving door de CU de vraag gesteld of de doelstelling ook worden behaald. Bereiken we de beoogde effecten. Financieel ziet het plaatje er in deze kadernota positief uit. De komende 4 jaar zal naar verwachting ruim 800K aan de egalisatiereserve toegevoegd kunnen worden. Maar dat is al weer minder als dat vorig jaar werd gedacht en dat weer minder dan het jaar daarvoor. Kortom, financiële risico’s in de zorg zijn groot. De SGP-fractie pleit er voor om in de begroting van 2018 ook op dit belangrijk dossier een inschatting te krijgen van de risico’s, de kans dat het zich voordoet met de impact die dit dan heeft. Zodat we ook in dit geval een juist oordeel kunnen vormen over de hoogte van de egalisatiereserve.

Lokale lastendruk

Ondanks het feit dat de verkiezingen weer voor de deur staan, lijkt het ons goed om nog een gebaar te maken met betrekking tot lastenverlichting. De OZB is in het verleden vanuit noodzaak om onze financiële positie te verbeteren verhoogd. Nu er schijnbaar ruimte is kunnen wij ons vinden in een verlaging van 3 procent. Het belangrijkste argument voor ons is de scheefgroei die is ontstaan tussen huurders en eigenwoningbezitters.

Hondenbelasting

Daarnaast zijn wij van mening dat er bij de hondenbelasting ook een verlaging kan plaats vinden. Wij zijn als SGP niet voor de afschaffing van de hondenbelasting, maar vinden wel dat de belasting wel in verhouding moet staan met de kosten die gemaakt worden vanuit het hondenbeleid. Wij dienen daarom een motie in.

Grafrust

Het ruimen van graven gaat nog steeds door. Zoals u weet zijn wij daar geen voorstander van en uit de gebleken adhesiebetuigingen velen met ons. We hebben zoals aangeven in ons verkiezingsprogramma onderzoek gedaan naar grafrust tot de jongste dag. Ondanks het feit dat er gronden beschikbaar zijn, er een positieve grondhouding van het college aanwezig is en de SGP fractie daar ook de nodige publiciteit aan gegeven heeft, zijn wij er voor dit moment nog niet in geslaagd tot een gewenst resultaat te komen.

Voorzitter, het is tijd om af te ronden. We leven nog in de tijd van de genade. In een gebroken wereld waar het kwaad nog zijn gang kan gaan. Gelukkig hoeven wij het niet van onszelf te verwachten, en mogen we ons werk in biddend opzicht doen in afhankelijkheid van onze Heere. We hopen dat ons werk en het werk van de raad, van u als college en onze ambtenaren gezegend mag worden, tot eer van Hem en tot welzijn van onze inwoners.